Polskie NIEOFICJALNE forum Fusion 360 CAM

Full Version: O programie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
 Informacje o programie Fusion 360  Kup- Fusion 360

Zintegrowane oprogramowanie CAD, CAM i CAE
Czym jest Fusion 360?
Rozwiązanie Fusion 360 łączy procesy projektowania przemysłowego i mechanicznego, symulacji, współpracy i obróbki w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi obejmującego wszystkie etapy — od koncepcji po produkcję.
Połącz projektowanie, prace inżynieryjne i produkcję na jednej platformie
Wyeliminuj brak komunikacji w procesie rozwoju produktów. Korzystaj z jednej, ujednoliconej platformy, aby uprościć proces produkcji:
  • Projektowanie i modelowanie 3D

  • Symulacja

  • Projektowanie generatywne

  • Dokumentacja

  • Współpraca

  • Produkcja